ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์    ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า   ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ระบบสารสนเทศบุคลากร    ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ   ระบบสอบถามข้อมูลเงินเดือน

      ระบบยืมเงิน    เว็บเมล์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์