แบบฟอร์มแจ้งหักเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. จากเงินเดือน/ค่าจ้าง
 แบบขอชำระเงินสงเคราะห์รายศพของการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค., ชพส.)
 ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข (ปรับปรุง กพ.2551)
 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. (ปรับปรุง กพ.2551)
 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (ปรับปรุง กพ.2551)
 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข
 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกต
 บันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่  
 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต กรณีรับบำนาญ
 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต กรณีรับบำเหน็จ
  แบบฟอร์มแจ้งหักรายจ่ายจากเงินบำนาญ
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
  แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
 แบบแจ้งการขอรับ/ยกเลิกบริการการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)
 แบบคำขอรับเงินตอบแทนพิเศษ เงินสมนาคุณฯ ผ่านธนาคาร/สหกรณ
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก