แบบฟอร์มแจ้งหักเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. จากเงินเดือน/ค่าจ้าง
 แบบขอชำระเงินสงเคราะห์รายศพของการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชพค., ชพส.)
 ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข (ปรับปรุง กพ.2551)
 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. (ปรับปรุง กพ.2551)
 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (ปรับปรุง กพ.2551)
 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข
 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกต
 บันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่  
 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต กรณีรับบำนาญ
 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต กรณีรับบำเหน็จ
  แบบฟอร์มแจ้งหักรายจ่ายจากเงินบำนาญ
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
  แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
 แบบแจ้งการขอรับ/ยกเลิกบริการการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)
 แบบคำขอรับเงินตอบแทนพิเศษ เงินสมนาคุณฯ ผ่านธนาคาร/สหกรณ
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
 แบบคำขอรับเงินเดือนผ่านธนาคาร  
 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
 แบบแจ้งรายการหักลดหย่อนเพื่อการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 แบบคำขอรับเงินเดือน (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบฟอร์มแจ้งการขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝาก งานเงินรายได้ กองคลัง
 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 1<06มค54>
 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 2 <06มีค56>
 แบบฟอร์มขอเบิกค่าจ้างพนักงานจากเงินรายได
 รายละเอียดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงาน โดยแยก กสพ. และ กพม.
   
 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
 คำรับรองของแพทย์
 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธ
 หนังสือแจ้งการใช้สิทธ
 หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล  
 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555                                                                 19/03/56
 แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)   
 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)  
 ใบส่งตัว
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากเงินรายได 
 ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงิน)     
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีส่วนราชการเป็นผู้เบิกเงินให้)
   
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน-แบบ บก 111
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-แบบ 8708
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-แบบ 8708 ส่วนที่ 2
 แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 แบบฟอร์มสรุปรายงานสถานะเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
 ใบมอบฉันทะกรณียื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
 ข้อตกลงวันชำระคืนเงินยืม
 สัญญาการยืมเงิน
 หนังสือมอบอำนาจ 
 ใบมอบฉันทะ
 ขออนุมัติจ้างพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
 บทนิยาม
 หนังสือต่อกันกรณีจ้าง
 ทะเบียนข้อมูลสัญญาจ้าง
 หลักฐานการโอนพัสด
  ใบขอจัดจ้าง
 ใบขอจ้างซ่อม
 ใบจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
 ใบตรวจรับงานจ้าง/พัสด
 ใบสั่งจ้าง
 ใบสั่งซื้อ
 ใบเบิกวัสด
 ใบเสนอราคา (งานก่อสร้างวิธีสอบราคา, ประกวดราคา)
 ใบเสนอราคา (วิธีสอบราคา, วิธีประกวดราคา)
 ใบเสนอราคา (สำหรับวิธีตกลงราคา, วิธีพิเศษ)
 แบบรายงานติดตามสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
 ใบตรวจรับพัสดุ (สำหรับบิลใบเดียว)
 ใบตรวจรับพัสดุ (สำหรับบิลหลายใบ)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา งานจ้าง)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง งานจ้าง)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองซื้อ-ขาย)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
 เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
 
 การจัดทำประกาศฯ ค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณ
 ฎีกาเบิกเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 รายละเอียดการจ่ายเงินกรณีไม่มีระเบียบกำหนด ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
 ใบสำคัญรับเงิน
  แบบคำขอรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร        
 แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ในทุกงบรายจ่าย
 หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แนบ ส.กค 0526.7/ว 68
   แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แนบ ส.กค 0526.7/ว 68
 แบบ สปส รบ 2000
 ใบลาป่วย
 ใบลาพักผ่อน
  ใบคำร้องทั่วไป  
 ขอใช้รถยนต์กองอาคารสถานที่พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ
 ใบขอใช้รถยนต์งานราชการในประเทศ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ
 ใบขอใช้รถ รับ-ส่งสนามบินหาดใหญ
 ใบขอใช้รถประเภทสวัสดิการบุคลากร
 
 
อัพเดท 24 ตุลาคม 2556