พ.ต.ส. คืออะไร
              เงิน พ.ต.ส. คือ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน
 การแพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกรรม  พยาบาล  เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ
 บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิิรับเงิน พ.ต.ส.
1
 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3
 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปตาม   กฎหมายว่าด้วยการนั้น
4
 ระเบียบ ก.พ.อ. และอัตราค่าตอบแทน <ระเบียบ> <อัตราค่าตอบแทน>
  ข่าวเกี่ยวกับ พ.ต.ส.
 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 ประจำเดือน มิถุนายน 2555 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 20 กรกฎาคม 2555