สำนักนายกรัฐมนตรี
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด
หลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการฯ เป็นผู้ตรวจรับพัสด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ
กระทรวงการคลัง
กค0406.4/ว167 ลว 19 พค 2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 
กค0409.3/ว115 ลว 30 กย 2547 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ
 
กค0409.6/ว126 ลว 7 กย 2548 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
 
กค0406.3/ว48 ลว 18 มิย 2552 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
 
กค0406.4/ว485 ลว 25 ธค 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไป
     ปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
 
ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง
 
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ฯ
 
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
 
การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบ
 
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ <up 16ธค52>
 
อัตราค่าเสื่อมราคาและการรับรู้วัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS <up 16ธค52>
 
การเทียบตำแหน่ง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
<up 25กค51>
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2551
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (สรุป)
กรมบัญชีกลาง
 
การเบิกค่าใช้จ่ายของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ
 
การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 
การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS
 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีั  รัฐพิธี
 
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
พระราชกฤษฎีกา
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ
 
ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ..........
ข้อหารือเกี่ยวกับพัสด
 
ค่าปรับตามสัญญา  1  2
ประกาศและระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
 
ระเบียบ, ประกาศ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2549
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย
ข้อปฏิบัติมหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์
การกำหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 มาตรฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
 
 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน