กค(กวพ)0421.3/24450 ลว 23 สค 2553 การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
กค(กวพ)0421.3/ว 341 ลว 20 กย 2553 หลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการฯ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
 
  ลว 20 มค 2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
 
  ลว 31 มค 2549 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 
  ลว 11 เมย 2536 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ
 
 
กค0406.4/ว.38 ลว 28 เมย 2558 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กค0406.4/ว.30 ลว 03 เมย 2558 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
กค0406.4/ว.5 ลว 14 มค 2556 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างชั้นต่ำ ปี 2556
กค0422.2/ว.149 ลว 24 ธค 2555 การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
กค0406.4/ว.138 ลว 16 พย 2555 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
 
กค0427/ว.134 ลว 12 พย 2555 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
 
กค 0406.4/ว 413 ลว 12 ตค 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ2555
 
กค 0422.2/ว 115 ลว 02 ตค 2555 การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 
กค 0428/ว 12 ลว 25 มค 2555 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
 
กค0406.4/ว 167 ลว 19 พค 2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 
กค 0406.4/ว 121 ลว 29 พย 2553 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
กค0422.2/ว 373    ลว 30 กย 2553 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือ
      เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
 
กค 0406.3/ว 98 ลว 20 กย 2553 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือน
     กันยายน 2553
 
กค 0406.4/ว 322 ลว 08 กย 2553 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 
กค 0422.2/ว 51 ลว 14 มิย 2553 การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง
 
กค 0422.3/ว 92 ลว 16 มีค 2553 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืือการศึกษาของบุตรของข้าราชการลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จ.ยะลา ฯ
 
กค 0422.2/ว 72 ลว 22 กพ 2553 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
กค 0409.4/ว 30 ลว 19 มค 2553 การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS
 
กค0406.4/ว 485    ลว 25 ธค 2552  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
          พ.ศ. 2552
 
 
กค 0422.3/ว 103 ลว 09 ตค 2552 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
 
กค0406.3/ว 48     ลว 18 มิย 2552 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
 
กค 0406.4/ว 157 ลว 06 พค 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
     และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 
กค 0406.4/ว 18 ลว 27 กพ 2551 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 
กค 0409.7/30315 ลว 19 พย 2550 การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบ
 
กค 0409.6/ว 42 ลว 26 กค 2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทาง
     ไปราชการ
 
กค 0415/ว 13 ลว 03 เมย 2550 การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
 
 
กค 0417/ว 177 ลว 24 พย 2549 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 
กค 0409.5/ว 162 ลว 10 พย 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
 
กค 0409.6/ว 95 ลว 02 ตต 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 
กค 0410.3/ว 48 ลว 13 กย 2549 การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
 
กค 0409.3/ว 35 ลว 03 พค 2549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)  รหัสผู้ใช้งาน
 
กค 0409.6/ว 30 ลว 25 เมย 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
 
กค 0410.3/ว 144 ลว 7 เมย 2549 อัตราค่าเสื่อมราคาและการรับรู้วัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS
 
กค 0409.6/ว 126 ลว 07 กย 2548 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
 
กค 0409.6/13178 ลว 03 พค 2548 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 
กค 0409.7/ว 51 ลว 18 มีค 2548 การเบิกค่าลงทะเบียน
 
กค 0409.7/ว 142 ลว 30 พย 2547 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ ที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
 
กค 0409.3/ว 115   ลว 30 กย 2547 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ
 
กค 0409.7/ว6

ลว 19 มค 2547

ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย
 
กค0409.6/ว13 ลว 04 กพ 2546 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 
กค0526.7/ว106 ลว 04 ตค 2544 การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
 
กค 0526.7/17183 ลว 31 กค 2544 การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
 
กค 0528.2/ว91 ลว 07 กย 2543

การสำรวจทรัพย์สินของทางราชการ

 
ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
 
ศธ0509(5).7/ว415 ลว 02 เมย 2558 แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 
ศธ0509.6(1.5)/ว1321 ลว 16 ตค 2550 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 
ศธ0509.6(3.1)/ว1789 ลว 25 ธค 2549 การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 18 ง  ลว 18 มค 2555
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 30 ก ลว 29 เมย 2554
         กฎกระทรวง กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 42 ง  ลว 11 เมย 2554
        ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 114 ง  ลว 8 กค 2551
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ  50 ง  ลว 07 มีค 2551 
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 61ก  ลว 27 กย2550
        พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 91 ง  ลว 02 สค 2550
          ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 98 ง  ลว 22 กันยายน 2549
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 
        ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (สรุป)
 
กค 0406.6/ว28 ลว 24 มค 2556  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเิงินอุดหนุนทั่วไป
 
กค 0406.6/49920 ลว 13 ธค 2555  การขออนุมัติใช้แบบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ แบบรายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
 
กค0528.2/ว33545 ลว16 พย 2554  การตีราคาทรัพย์สิน
 
กค0423.2/ว153 ลว 09 พค 2554  อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย
 
กค 0423.3/ว458 ลว19 พย 2553  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
 
กค(กวพอ)0421.3/ว396 ลว 14 ตค 2553  การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
กค 0409.4/ว492 ลว 21 ธค 2553  การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS
 
กค 0422.2/ว 373 ลว 30 กย. 2553  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางฯ
 
กค(กวพ)0421.3/ว341 ลว 20 กย 2553  การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
 
กค(กวพ)0421.3/24450 ลว 23 สค 2553  การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด
กค 0422.2/ว 249 ลว 15 กค 2553  การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 
กค 0406.6/ว218 ลว 29 มิย 2553  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีั  รัฐพิธ
กค 0422.3/ว 390 ลว 30 ตค 2552  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 
กค 0423.3/ว268 ลว 07 สค 2552  การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ
กค 0406.4/25576 ลว 22 กย 2551  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
 
กค 0406.6/104 ลว 22 กย 2551  การเทียบตำแหน่ง
 
กค 0409.6/ว 399 ลว 15 พย 2550  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี่ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
 
กค 0410.3/ว48 ลว 13 กย 2549  การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ
กค 0409.6/14109 ลว 07 มิ.ย 2549  การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
กค 0409.7/ว89 ลว 09 มีค 2549  ซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
 
กค 0409.5/ว15 ลว 13 มค 2549  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตร
 
กค 0410.3/ว457 ลว 21พย 2548  การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์ Interface
 
กค 0409.7/27097 ลว 29 กย 2548  การเทียบตำแหน่ง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
กค 0410.3/ว376 ลว 23 กย 2548  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  กค 0409.7/ว366 ลว 26 ตค 2547  การเทียบตำแหน่ง
 
กค 0528.2/ว12913 ลว 26 มิย 2544  หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 1
 
นร 1008.1/ว 3 ลว 21 มีค 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 
กค 0720.03/1 ลว 04 มค 2548 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
 
กค0422.3/ว177 ลว 31 พค 2554 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 
กค0406.4/ว384 ลว 06 ตค 2553 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 
กค0430.7/ว207 ลว 26 พค 2549 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4)
 
ค่าปรับตามสัญญา  1  2
 
21 ตุลาคม 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลและคณะกรรมการ  
02 ตุลาคม 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย
20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตราค่าตอบแทน กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
5 เมษายน 2555 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
2 มีนาคม 2555 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตราค่าตอบแทน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรชาวไทย คณะการบริการและการท่องเที่ยว
09 ธันวาคม 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
30 สิงหาคม 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยร้อยละ 7
30 พฤษภาคม 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
30 พฤษภาคม 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ
29 ตุลาคม 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระหว่างที่ถูกกำกับวงเงินการเพิ่มค่าจ้าง
15 พฤษภาคม 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
17 พฤศจิกายน 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป เพิ่มเติม
30 ตุลาคม 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป
25 พฤษภาคม 2549 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระดับปรัญญาตรี พ.ศ. 2549
26 ธันวาคม 2554 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
13 ตุลาคม 2551 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
28 พฤษภาคม 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงาน พ.ศ. 2550
27 พฤศจิกายน 2549 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2549
18 กรกฎาคม 2549 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่
12 เมษายน 2545 อัตราการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
08 มีนาคม 2545 การกำหนดอัตราเงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
01 มิถุนายน 2542 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2542
   ระเบียบ, ประกาศ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้
มอ 002/082 08 กุมภาพันธ์ 2553 การกำหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหาร
มอ 023/ว 141 31 มีนาคม 2552 แนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ประกาศกองคลัง 01 ตุลาคม 2551 มาตรฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
มอ 026/ว 551 16 กันยายน 2551 แนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเิงินสมทบเข้ากองทุนของสมาชิกฯ
มอ 032/0043 14 มกราคม 2551 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน
 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
กค(กวพอ)0421.3/ว24 ลว 22 มค.2556 ตัวอย่างหนังสือค้ำซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตผ 004/ว97 ลว 19 มีค 2546 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546   แบบฟอร์ม
นร(กวพ)1305/ว.3659 ลว 14 พค 2541 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ.
     
ขออนุญาตใช้ลายเซ็นชื่ออิเล็คทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  การปรับปรุงระบบงานด้านการเงิน
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่
วิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
13 กันยายน 2559